Povinné zverejňovanie zmlúv

 V súlade s metodickým pokynom č. 003/2011/MP BBSK Domov sociálnych služieb Pohoreklská Maša zverejňuje zmluvy, objednávky a faktúry v Centrálnom registri zmlúv na webovom sídle Banskobystrického samosprávneho kraja.