Skončenie poskytovania sociálnych služieb

 1. Smrťou prijímateľa sociálnych služieb
 2. Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 5 kalendárnych  dní  a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a je povinný doručiť prijímateľovi písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede, len z týchto dôvodov:
  1. prijímateľ hrubo porušuje povinnosti uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie, alebo nezaplatí dohodnutú úhradu, ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu uvedenú zmluve o poskytovaní sociálnej služby za čas dlhší ako tri mesiace, alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady uvedenej zmluve o poskytovaní sociálnej služby,
  2. prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k tejto zmluve podľa § 74 ods. 12 zákona o sociálnych službách bezodkladne, najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností na určenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,
  3. prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
  4. Banskobystrický samosprávny kraj rozhodne o zániku odkázanosti prijímateľa na sociálnu službu,
  5. prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.
 4. Výpovedná lehota pri jednostrannom vypovedaní zmluvy poskytovateľom sociálnej služby z dôvodov uvedených v  ods. 3 písm. a) a c)  je 1 kalendárny mesiac, pričom začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená prijímateľovi sociálnej služby.
 5. Dĺžka výpovednej doby pri výpovednom dôvode v ods. 3 písm. b) je 30 kalendárnych dní, pričom začína plynúť dňom nasledujúcim po dni v ktorom bola písomná výpoveď  doručená prijímateľovi. Uplynutím výpovednej doby zmluvný vzťah zaniká. Poskytovateľ je oprávnený písomne vypovedať zmluvu s prijímateľom z dôvodu uvedeného v písmene b)  až po márnom uplynutí lehoty na uzavretie dodatku k tejto zmluve, pokiaľ nedošlo k uzavretiu dodatku zapríčinením na strane prijímateľa sociálnej služby.
 6. Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu z dôvodu  uvedenom v ods. 3 písm. d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby  výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.
 7. Výpovedná lehota pri jednostrannom vypovedaní zmluvy poskytovateľom sociálnej služby  z dôvodov uvedených v   ods. 3  písm. e) je 5 kalendárnych dní po uplynutí  6 mesačnej lehoty, počas ktorej prijímateľ sociálnu službu nevyužíva.

Dokument pre tlač: Ukončenie poskytovania služieb