Úhrada za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytované sociálne služby

Úhrada za poskytované sociálne služby

Výška úhrady za poskytované sociálne služby sa určuje v zmysle zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Výška úhrady v DSS Pohorelská Maša, za celoročnú pobytovú sociálnu službu  sa pohybuje v rozpätí:

  • Domov sociálnych služieb  – úhrada v rozpätí od 255,00 Eur do 315,00 Eur mesačne,
  • Zariadenie podporovaného bývania –  úhrada v rozpätí od 123,00 Eur do 172,00 Eur mesačne.

Výška úhrady za pobytovú sociálnu službu je závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti,  ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva,  od počtu prijímateľov sociálnych služieb na izbe,  od  stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby,   od dohodnutého počtu jedál pre prijímateľa sociálnej služby, veku prijímateľa sociálnej služby, používania vlastných elektrospotrebičov.

Domov sociálnych služieb – ambulantná forma sociálnej služby:

  • Ambulantná forma  sociálnej služby –  úhrada v rozpätí od 87,40 Eur do 105,80 Eur mesačne

Výška úhrady za ambulantnú sociálnu  službu je závislá  od  stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby,   od dohodnutého počtu odoberaných jedál pre prijímateľa sociálnej služby, veku prijímateľa sociálnej služby.

Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí prijímateľovi sociálnej služby  zostať mesačne z jeho príjmu minimálne:

  •  pri celoročnej pobytovej sociálnej službe  v Domove sociálnych služieb  25% sumy životného  minima pre jednu plnoletú   fyzickú osobu
  •  pri celoročnej pobytovej sociálnej službe  v  Zariadení podporovaného bývania 75% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
  • pri ambulantnej forme sociálnej služby  najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Priloha ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Úhrada za poskytované sociálne služby