Podmienky prijatia

PODMIENKY   PRIJATIA   DO   DSS  POHORELSKÁ  MAŠA

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s aktuálnou smernicou o postupe prijímania a predvolávania  občanov do zariadení sociálnych služieb BBSK.

V DSS Pohorelská Maša sa poskytujú sociálne služby:

  • pobytovou a ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.  podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona,
  • v zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 uvedeného zákona a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu 

K tomu, aby občan mohol poberať sociálnu službu, je potrebné dodržať nasledovný postup:

  1. Vyplniť tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a doložiť k nej prílohy (uvedené v bode 11 tejto žiadosti). Tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ vypĺňa obvodný lekár.
  2. Zaslať „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami na príslušný samosprávny kraj podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.  Žiadatelia, ktorí majú trvalý pobyt v obvode  Banskobystrického samosprávneho kraja, žiadosť zasielajú na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01  Banská Bystrica, alebo ich môžu doručiť osobne na podateľňu Úradu BBSK.
  3. Na základe vyššie uvedených dokladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „ Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré doručí žiadateľovi.
  4. Po doručení posudku a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, občan vyplní tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ v ktorej uvedie, u ktorého poskytovateľa si žiada sociálnu službu. Tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ je prístupné na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja, alebo si ho môžete stiahnuť na tejto stránke v časti Tlačivá na stiahnutie.
  5. Vyplnenú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami uvedenými v žiadosti môže priniesť osobne alebo zaslať poštou do DSS Pohorelská Maša, ul. 1 mája 57/72, 976 69  Pohorelá.

(Všetky tlačivá si môžete stiahnuť na tejto stránke v časti „Tlačivá na stiahnutie.“)

Dokument pre tlač:

Prijatie do DSS