Prijatie do DSS

PRIJATIE DO DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 •  Ak v DSS Pohorelská Maša nie je voľné miesto pre žiadateľa o sociálnu
  službu, zaradí sa jeho žiadosť do registra sociálnej pomoci (poradovník
  čakateľov). Poradovník čakateľov aktualizuje 1 x v priebehu 12 mesiacov
  sociálna pracovníčka.
 •  Keď sa v DSS Pohorelská Maša uvoľní vhodné miesto v časovej postupnosti,
  sociálna pracovníčka vyzve prijímateľa sociálnej služby k uzatvoreniu zmluvy
  o poskytovaní sociálnej služby a dohodne s ním termín nástupu do zaradenia.
  DSS si môže pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
  vyžiadať aj predloženie ďalších príloh. Sociálna pracovníčka vypracuje pre
  žiadateľa prijatie do Domova sociálnych služieb, kde definuje miesto a čas
  nástupu a doklady, ktoré je potrebné predložiť v DSS.
  V prípade, že v DSS je voľné miesto, je žiadateľ písomne predvolaný a k nástupu je
  potrebné predložiť nasledovné doklady:
  1. platný občiansky preukaz,
  2. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
  3. preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),
  4. zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane
  informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch,
  5. lieky na 1 mesiac,
  6. potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo) , vyšetrenie na
  COVID 19,
  7. v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie
  dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili Vašim
  zastupovaním inú osobu, je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie
  (resp. generálnu plnú moc),

8. v prípade, že ste zbavený spôsobil osti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony
obmedzená, je potrebné predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne
úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,
9. aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad
preukazujúci Váš príjem,

10. potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom),
11. vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené
tlačivo),
12. Pred príchodom do zariadenia oznámte na príslušnom poštovom úrade zmenu
vašej adresy.
Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:
1. osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri,
nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu
(napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom,
2. hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky,
osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke
potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač
na lieky, barly, korzety ap.),
3.drobné predmety osobnej potreby, resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik
deku, obraz, kvet ap.).

 •  Ak je v DSS Pohorelská Maša vhodné voľné miesto pre žiadateľa o sociálnu
  službu, po doručení žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  uzatvoríme so žiadateľom alebo s jeho opatrovníkom zmluvu o poskytovaní
  sociálnej služby. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sú rešpektované
  požiadavky žiadateľa na sociálnu službu (druh, forma, rozsah sociálnej služby,
  doba poskytovania sociálnej služby, začiatok poskytovania sociálnej služby,
  stravovanie, ubytovanie), Zmluva je uzatvorená písomnou formou v DSS
  Pohorelská Maša v dostatočnom časovom predstihu tak, aby žiadateľ mal
  dostatok času oboznámiť sa so zmluvou a porozumieť jej. Podklady pre
  uzatvorenie zmluvy pripraví sociálna pracovníčka spoločne so žiadateľom
  o sociálnu službu alebo jeho opatrovníkom. Pripravenú zmluvu podpisuje
  riaditeľka DSS Pohorelská Maša.

Dokument pre tlač: Prijatie do DSS

Dokument pre tlač: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby