Poskytované služby

Predmet činnosti:
Domov sociálnych služieb –  poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým  deťom a dospelým zdravotne postihnutým občanom s mentálnym postihnutím  a duševnými poruchami a s kombinovaným postihnutím dennou a celoročnou formou pobytu.
Zariadenie podporovaného bývania – poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.
Druh a forma   sociálnej služby, kapacita:

 • Domov sociálnych služieb, kapacita 113 miest  – celoročná pobytová forma
 • Domov sociálnych služieb, kapacita 2 miesta – ambulantná forma
 • Zariadenie podporovaného bývania, kapacita 7 miest– celoročná pobytová forma

Rozsah poskytovanej sociálnej služby 
Domov sociálnych služieb  
POSKYTUJEME:
Odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálnu rehabilitáciu zameranú na podporu samostatnosti a sebestačnosti
 • sociálne poradenstvo
 • výchova

Obslužné činnosti:

 • Ubytovanie
 • stravovanie  v rozsahu celodenného stravovania (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera)
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti:

 • osobné vybavenie

ZABEZPEČUJEME:
odborné činnosti:

 • rozvoj pracovných zručností
 • ošetrovateľskú starostlivosť

ďalšie činnosti:

 • záujmová činnosť

UTVÁRAME PODMIENKY NA:

 • vzdelávanie
 • úschova cenných vecí

Zariadenie podporovaného bývania
POSKYTUJEME:
Odborné činnosti:

 • dohľad
 • sociálnu rehabilitáciu zameranú na podporu samostatnosti a sebestačnosti
 •  sociálne poradenstvo
 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

Obslužné činnosti:

 • Ubytovanie

Ďalšie činnosti:

 • Prepravu podľa internej smernice

ZABEZPEČUJEME:
odborné činnosti:

 • Pracovnú terapiu
 • ošetrovateľskú starostlivosť

ďalšie činnosti:

 • záujmová činnosť

UTVÁRAME PODMIENKY NA:

 • prípravu stravy
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
 • záujmovú činnosť
 • úschova cenných vecí

Miesto poskytovania sociálnej služby 

 • Celoročnú a ambulantnú pobytovú formu sociálnej služby v Domove sociálnych služieb poskytujeme na adrese:

Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša č. 57/72
976 69  Pohorelá
Pobočka Pohorelská Maša
Pohorelská Maša 73/22
976 69 Pohorelá
Pobočka Červená Skala
Hlavná  654/38
Šumiac

 • Celoročnú pobytovú formu sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania poskytujeme na adrese:

Zariadenie podporovaného bývania
M.R. Štefánika 672/8
976 69  Pohorelá
Čas poskytovania sociálnej služby 

 • Sociálne služby sú poskytované odo dňa určeného v  Zmluve o poskytovaní sociálnej služby na dobu neurčitú.
 • Ambulantnú sociálnu službu poskytujeme v pracovných dňoch v čase :                 8:00-16,00 hod

Sociálna rehabilitácia a individuálne plánovanie
Prijímatelia sociálnych služieb majú vypracované plány sociálnej rehabilitácie vrátane individuálnych plánov a rizikových plánov. Pri poskytovaní sociálnej služby prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby.  Našou úlohou je prijímateľa sociálnej služby aktivizovať podľa jeho schopností a možností, zdravotného obmedzenia. Vyberáme vhodné záujmové, kultúrne, športové a iné aktivity podľa potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby.
Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo v DSS Pohorelská Maša vykonávajú:
Vedúca sociálneho úseku (VSú), sociálne pracovníčky pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov, pre žiadateľov o sociálnu službu. Sociálni pracovníci poskytujú  sociálne poradenstvo nielen záujemcom o poskytnutie sociálnej  služby v zariadení a ich rodinným príslušníkom, komunitám, ale i všeobecné informácie a poradenstvo pre ľudí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc.
Sociálne poradenstvo sa vykonáva:

 • Osobne v kancelárií VSú č. dverí 1-506 v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 14,00 hod
 • Osobne v kancelárií sociálnych pracovníčok č. dverí 1-507 v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 14,00 hod
 • Telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle 048 6196 126, 048 6196 915,

v čase od 8,00 – 14,00 hod

Ďalšie informácie:
Všeobecné záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2019
Dokument  pre tlač:
Poskytované služby