Politika kvality

POLITIKA KVALITY

bbsk
Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša

Vízia

Zariadenie je zriadené Banskobystrickým samosprávnym krajom ako Domov sociálnych služieb s hlavným zameraním na poskytovanie sociálnej starostlivosti pre zdravotne postihnuté deti a pre dospelých zdravotne postihnutých občanov s mentálnym postihnutím, s duševnými poruchami s kombinovanou formou pobytu.

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti klientom
s cieľom vytvorenia rodinného centra na prípravu klientov
do zariadenia podporovaného bývania.

Politika kvality

Vedenie zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky normy ISO 9001:2015. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitosti.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:
● Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja DSS.
● Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívneväzbys prijímateľmia vonkajšímprostredím,osobitneso subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
● Poznať individuálne potreby každého prijímateľasociálnejslužbya tieosobnýmprístupomriešiť.Na poznaní potrieb prijímateľov sa zúčastňujú všetci zamestnanci DSS.
● Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov a ichrodinnýchpríslušníkovs poskytovanímsociálnej starostlivosti so zameraním na sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbabieliznea šatstva,osobnévybavenie,zabezpečovaniepracovnej terapie a záujmovej činnosti.
● Vytváranie podmienok na zabezpečenie vzdelávania detí.
● Poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania a dohľad – usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia. Okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vytvára podmienky na prípravu stravy, vykonáva sociálnu rehabilitáciu.
● V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa.
● Všetkyčinnosti,ktorémajúvplyvnakvalitusociálno-zdravotnejstarostlivostimusiabyťvykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
● Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb.
● Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky zariadenia.
● Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

V Pohorelskej Maši, dňa: 21.08.2018

Ing. Dana Vaslík Kálovcová
Riaditeľka