Etický kódex

etický kódex

Etický kódex zamestnancov Domova sociálnych služieb Pohorelská Maša

Etické zásady

 1. Zamestnanci Domova  sociálnych služieb Pohorelská Maša, (ďalej len DSS Pohorelská Maša) dbajú na dodržiavanie ľudských práv prijímateľov sociálnej služby.
 2. Zamestnanci rešpektujú jedinečnosť každého prijímateľa sociálnej služby (ďalej len prijímateľa)  v zariadení bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu či farbu pleti, materinský jazyk,  vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenia a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej  spoločnosti.
 3. Zamestnanci rešpektujú právo každého prijímateľa na sebarealizáciu, a to v takej miere, aby  súčasne nedochádzalo k obmedzeniu rovnakého práva druhých osôb.
 4. Zamestnanci pomáhajú prijímateľom  svojimi znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami pri ich  rozvoji a pri riešení konfliktov v medziľudských vzťahoch.
 5. Zamestnanci dávajú prednosť profesionálnej zodpovednosti pred svojimi súkromnými  záujmami. Služby prijímateľom poskytujú na najvyššej odbornej úrovni.
 6. Zamestnanci musia byť bezúhonní, disciplinovaní, spoľahliví, zodpovední, nesmú prijímať žiadne výhody, musia mať schopnosť empatie a autoregulácie. Predpokladom je aj emočná vyrovnanosť, pracovná stabilita a organizačné schopnosti.
 7. Zamestnanci predovšetkým aktívne zabezpečujú ochranu pred diskrimináciou, neľudským alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.

Etické pravidlá

Vo vzťahu k prijímateľom sociálnej služby:

 1. Zamestnanci DSS Pohorelská Maša rešpektujú prijímateľov ako suverénnych jedincov s právom  konania rozhodnutí, ktoré sú v súlade s ich presvedčením, názormi a hodnotami.
 2. Zamestnanci podporujú prijímateľov k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti. Svojou prácou  podporujú prijímateľov v dosahovaní samostatnosti, prekonávaní subjektívnych ťažkostí, k dosiahnutiu vlastnej pohody a prispievajú k zlepšovaniu interpersonálnych vzťahov.
 3. Informácie určené prijímateľom musia zamestnanci hovoriť zreteľne a zrozumiteľne, primerane stavu a veku prijímateľa. Nevyhnutnosťou je aj overenie si spätnej väzby, či boli  podané informácie správne pochopené.
 4. Zamestnanci chránia právo prijímateľa na súkromie. Získavajú si dôveru prijímateľov aj tým,  že zachovávajú mlčanlivosť. Osobné informácie poskytujú len so súhlasom prijímateľa a v rozsahu svojej profesijnej právomoci.
 5. Zamestnanci  podporujú prijímateľov pri využívaní všetkých služieb a dávok,  na ktoré majú nárok a informujú ich o prípadných rizikách.
 6. Zamestnanci DSS Pohorelská Maša rozpoznávajú hranice svojich kompetencií a nekonajú nad ich rámec, ani sa týmto spôsobom neprezentujú. V prípade, že zamestnanec s  prijímateľom nemôže pracovať sám, pretože to presahuje jeho kompetencie, informuje prijímateľa o tom, ktorý zamestnanec v zariadení s ním môže pracovať ďalej, prípadne prijímateľovi poskytne  informácie o ďalších formách pomoci.
 7. Zamestnanci v prítomnosti prijímateľov neriešia problémy prevádzkového charakteru. Taktiež  s prijímateľmi neriešia ani problémy osobného a profesijného charakteru.
 8. Zamestnanci dbajú o vytvorenie príjemného prostredia a upozorňujú  zamestnávateľa na nedostatky v poskytovaní služieb prijímateľom.
 9. Zamestnanci prijímateľom vykajú, pokiaľ prijímateľ nedá súhlas k tykaniu.
 10. Dodržiavajú etické princípy pri poskytovaní služby a podpory pri hygienických úkonoch – toaleta, kúpanie, sprchovanie.
 11. Písomné odovzdávanie informácií o prijímateľovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu.

Vo vzťahu k zamestnávateľovi:

 1. Vzťahy na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej  dôvere a rešpekte.
 2. Zamestnanci DSS Pohorelská Maša zodpovedne plnia svoje pracovné povinnosti vyplývajúce zo záväzku k svojmu zamestnávateľovi.
 3. Zamestnanci sa snažia byť nápomocní pri tvorbe a plnení cieľov pri systematickej starostlivosti o kvalitu poskytovaných služieb s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby prijímateľov.
 4. Zamestnanci chránia duševné aj materiálne vlastníctvo DSS Pohorelská Maša. Využívajú ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanové inak.
 5. Každý zamestnanec koná nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant DSS Pohorelská Maša. Má dbať o dobré meno tohto zariadenia a ochraňovať jeho záujmy.
 6. Zamestnanci majú právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov a sankcií.
 7. Zamestnanci sú povinní informovať vedenie zariadenia o dôležitých faktoch, týkajúcich sa predmetu činnosti zariadenia, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na jeho ďalšiu činnosť a rozvoj.

Vo vzťahu ku kolegom:

 1. Vzťahy na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej  dôvere a rešpekte.
 2. Zamestnanci DSS Pohorelská Maša zodpovedne plnia svoje pracovné povinnosti vyplývajúce zo záväzku k svojmu zamestnávateľovi.
 3. Zamestnanci sa snažia byť nápomocní pri tvorbe a plnení cieľov pri systematickej starostlivosti o kvalitu poskytovaných služieb s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby prijímateľov.
 4. Zamestnanci chránia duševné aj materiálne vlastníctvo DSS Pohorelská Maša. Využívajú ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanové inak.
 5. Každý zamestnanec koná nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant DSS Pohorelská Maša. Má dbať o dobré meno tohto zariadenia a ochraňovať jeho záujmy.
 6. Zamestnanci majú právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov a sankcií.
 7. Zamestnanci sú povinní informovať vedenie zariadenia o dôležitých faktoch, týkajúcich sa predmetu činnosti zariadenia, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na jeho ďalšiu činnosť a rozvoj.

Vo vzťahu k povolaniu a odbornosti:

 1. Zamestnanci DSS Pohorelská Maša dbajú na udržanie a zvyšovanie prestíže svojho povolania.
 2. Neustále sa snažia o udržanie a zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných sociálnych  služieb a uplatňovanie nových prístupov a metód.
 3. Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje sústavné celoživotné vzdelávanie a výcvik, čo je  základ pre udržanie stanovenej úrovne odbornej práce a schopnosti riešiť etické problémy.
 4. Pre svoj odborný rast využíva znalosti a zručnosti svojich kolegov a iných odborníkov,  naopak svoje vedomosti a zručnosti rozširuje v celej oblasti sociálnej práce.
 5. Zamestnanci zariadenia produktívne navzájom  spolupracujú, aby boli splnené ciele individuálneho plánu prijímateľa

V Pohorelskej Maši, dňa 16. 01. 2018

Ing. Dana Vaslík Kálovcová

riaditeľka DSS