Domov

Návštevy

Na základe odporúčania Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriad‘ovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 19. 04. 2021 a platných aktuálnych vyhlášok a nariadení Úradu verejného zdravotníctva 

SR, vydáva riaditeľka DSS Pohorelská Maša tieto

Postupy, podmienky a priebeh návštev v DSS Pohorelská Maša 

Príbuzní sú povinní vopred sa na návštevu nahlásiť telefonicky na telefónnom čísle 048/6196126 a dohodnúť si dátum, hodinu a dĺžku trvania návštevy. Príbuzní budú zároveň oboznámení s podmienkami návštevy. Príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy bez výnimky predložiť negatívny výsledok PT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, alebo negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín, alebo potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia Covid -19 podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 43/2020 V.v. SR. 

Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať nasledovné hygienickoepidemiologické opatrenia: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy, pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky a podrobiť sa meraniu teploty, vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej ananmnéze a d’alšie opatrenia a usmernenia zamestnancov DSS Pohorelská Maša. DSS preferuje návštevy v exteriéri. Pokiaľ sa návšteva uskutoční v interiéri, vždy len v priestoroch na to vyhradených. Návšteva najviac 2 osôb môže trvať maximálne 1 hodinu. Po ukončení každej návštevy nasleduje dezinfekcia podľa plánu dezinfekcie DSS. Návštevy príbuzných tých prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci, prebiehajú v zmysle Vyhlášky č.43/2020 V.v. SR v interiéroch DSS. 

Riaditeľka DSS Pohorelská Maša môže vydať opätovný kaz návštev v prípade, že: 1. okres Brezno je podľa COVID AUTOMATu zaradený do štvrtého stupňa varovania – čierna 

fáza rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19, 2. DSS Pohorelská Maša má z dôvodu epidemiologickej situácie nariadené opatrenia 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, 3. V DSS sa nachádza minimálne jeden prijímateľ sociálnych služieb pozitívny na COVID-19, 

alebo je podozrenie na výskyt tohto ochorenia v DSS, 

V Pohorelskej Maši, dňa 19. 04. 2021 

Mgr. Janka Lilková 

Riaditeľka DSS 

Aktuálny režim v zariadeniach na stiahnutie TU.

O nás

Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša sa nachádza v malebnom prostredí Horehronia, neďaleko okresného mesta Brezno.
Sídli v historickej budove – kaštieli bulharského cára Borisa Coburga.
Samotná budova slúžila cárovi Coburgovi ako letné sídlo – lovecký zámok.
Bola to dvojposchodová budova ku ktorej patril kostol, park, železnička, maštale a okolité pozemky.

Ciele zariadenia :

– naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb

– participácia klientov na kvalite sociálnych služieb

– vytvárať možnosti na aktívnu činnosť klientov, sebarealizáciu a osobnostný rozvoj

– hľadať inovatívne prístupy v oblasti podporovaného zamestnávanie klientov zariadenia

– umožniť klientom zúčastňovať sa na vzdelávacích kurzoch v rámci ich schopnosti

– vyhľadávať pracovné príležitosti pre klientky mimo zriadenia DSS

– chránené dielne: pracovne a sociálne ich integrovať do komunity obce

– pomôcť prinavrátiť klientom spôsobilosť na právne úkony

 

Naša organizácia je držiteľom Certifikátu o zavedení a udržovaní manažérskeho systému kvality zodpovedajúceho požiadavkám medzinárodnej normy STN EN ISO 9001: 2009/ EN ISO 9001:2008 udeleným certifikačným orgánom QECON, spol. s.r.o.

Sídlo: Pohorelská Maša č. 57 , 976 69 Pohorelá

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Právna forma zariadenia : rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou

Kapacita zariadenia: 120 klientov – rozmiestnených v troch pobočkách

pobočky:

Červená Skala : 14 klientov

Pohorelská Maša: tkz. tréningový dom – 15 klientov

podporované bývanie: Nádej v Pohorelej – 7 klientok

hlavná budova DSS : 84 klientov na 4 oddeleniach

 

Ciele zariadenia :

– naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb

– participácia klientov na kvalite sociálnych služieb

– vytvárať možnosti na aktívnu činnosť klientov, sebarealizáciu a osobnostný rozvoj

– hľadať inovatívne prístupy v oblasti podporovaného zamestnávanie klientov zariadenia

– umožniť klientom zúčastňovať sa na vzdelávacích kurzoch v rámci ich schopnosti

– vyhľadávať pracovné príležitosti pre klientky mimo zriadenia DSS

chránené dielne: pracovne a sociálne ich integrovať do komunity obce

– pomôcť prinavrátiť klientom spôsobilosť na právne úkony

 

Vízia zariadenia:

– pretransformovať súčasné zariadenie na zariadenie s nižším počtom klientom

– vytvorenie ďalších podporovaných bývaní v okolitých obciach a v meste

– vytvárať podmienky pre úplné osamostatnenie a integráciu klientok do spoločnosti

 

Budova dss Pohorelská Maša