Úhrada za poskytované sociálne služby

 

Výška úhrady v DSS Pohorelská Maša, pri pobytovej forme sa pohybuje v rozpätí od 243,09 Eur do 276,18 Eur mesačne. V Zariadení podporovaného bývania je úhrada v rozpätí 116,01 Eur do 156,60 Eur. Výška úhrady je závislá od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, od výšky stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby a od druhu poskytovanej stravy. Úhrada sa platí za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Po zaplatení úhrady za poskytované sociálne služby musí klientovi zostať mesačne z jeho príjmu minimálne:

  • pri pobytovej forme 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje sumu 51,27 Eur,
  • pri poskytovaní služieb v Zariadení podporovaného bývania 75% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje sumu 153,80 Eur,
  • pri ambulantnej forme  najmenej suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo v súčasnosti predstavuje 205,07 Eur.

Dokument pre tlač: Úhrada za poskytované sociálne služby

Priloha ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019