Podmienky prijatia

 

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

V zmysle citovaného  zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

Sociálna služba – Zariadenie pre seniorov – je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Mesto, alebo obec vydá „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami uvedenými v bode 13. tejto žiadosti doručí žiadateľ na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal
o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb BBSK. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na tejto webovej stránke v záložke „Tlačivá“, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 v Banskej Bystrici.

Kompletne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 15. tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“.

Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami uvedenými v bode 13. tejto žiadosti doručí žiadateľ na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, ktorý ho zaeviduje do poradovníka čakateľov. Zoznam zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.vucbb.sk.

Ak sa uvoľnilo pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, ÚBBSK ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Pokiaľ vyzvaný žiadateľ oznámi ÚBBSK v stanovenej lehote svoje súhlasné stanovisko, pracovníčka ÚBBSK telefonicky kontaktuje zariadenie sociálnych služieb a oznámi mu základné údaje o žiadateľovi a e-mailom zašle zariadeniu sociálnych služieb žiadosť s potrebnými prílohami.

Zariadenie sociálnych služieb kontaktuje žiadateľa a dohodne s ním termín nástupu do zaradenia a následne so žiadateľom uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.  Zariadenie sociálnych služieb si môže pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb vyžiadať aj predloženie ďalších príloh.

Poverený sociálny pracovník na základe oznámenia BBSK vypracuje pre žiadateľa prijatie do Domova sociálnych služieb, kde definuje miesto a čas nástupu a doklady, ktoré je potrebné predložiť v DSS.

Dokument pre tlač: Podmienky prijatia