Nástup do zariadenia

 

V prípade, že v DSS je voľné miesto, je žiadateľ písomne predvolaný a k
nástupu je potrebné predložiť nasledovné doklady:

1. platný občiansky preukaz,

2. preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,

3. preukaz ZŤP (ak ste jeho držiteľom),

4. zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch,

5. lieky na 1 mesiac,

6. potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni (priložené tlačivo),

7. v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V
prípade, ak ste poverili Vašim zastupovaním inú osobu,
je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie (resp.
generálnu plnú moc),

8. v prípade, že ste zbavený spôsobil osti alebo je Vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená, je potrebné predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,

9. aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku
, alebo iný doklad preukazujúci Váš príjem,

10. potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom),

11. vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo)

12. Originál žiadosti o zabezpečenie poskytovania soc. služby spolu s prílohami.
Zároveň pred príchodom do zariadenia oznámte na príslušnom poštovom úrade zmenu vašej adresy.

Pre svoju osobnú potrebu si so sebou prineste:

1. osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom,

2. hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.),

3.drobné predmety osobnej potreby, resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).

Dokument pre tlač: Nástup do zariadenia

Dokument pre tlač: Vzor zmluvy