Poskytované služby

Predmet činnosti: poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti deťom a dospelým občanom so zdravotným, mentálnym a kombinovaným postihnutím, so špecifickými poruchami správania vo veku od 6 do 45 rokov , ktorí sú odkázaní na pomoci inej fyzickej osoby

Forma poskytovania činnosti:

– celoročná

– ambulantná

 

Odborné činnosti:

– pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálnu rehabilitáciu zameranú na podporu samostatnosti a sebestačnosti
– sociálne poradenstvo
-pracovnú terapiu v dielňach: tkáčskej, keramickej, fotografickej, pestovateľskej a arte dielni, zameranú na formovanie, prehlbovanie a osvojovanie praktických návykov a zručností
ošetrovateľskú starostlivosť

Obslužné činnosti:

– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Zabezpečuje ďalšie činnosti :

– ambulantnú formu pobytu
– arteterapiau
– individuálne plány rozvoja osobnosti
– muzikoterapiu
– bazálnu stimuláciu a polohovanie
– proces sebaobslužných činností: príprava studenej kuchyne, varenie, pečenie
– pohybové aktivity vo fitnes centre
– záujmovú a kultúrno-spoločenskú činnosť
– prácu na počítačoch
– kultúrne, spoločenské a športové podujatia podľa záujmu a výberu klientov

Utvárame podmienky na :

– výchovu a vzdelávanie detí v pobočke Červená Skala,
– úschovu cenných vecí,
– spravovanie majetku.

 

Ďalšie informácie:

Ošetrovateľská starostlivosť