Pokyny pre návštevy

POKYNY PRE NÁVŠTEVY V RÁMCI PLÁNU UVOĽŇOVACÍCH OPATRENÍ

– návštevy sa realizujú vo vonkajších priestoroch – v areáli DSS (vzhľadom
na možnosti PSS, prípadne aktuálne počasie) od 03.06. 2020
– návštevy môžu byť realizované len v priestoroch vyhradených pre návštevy –
návštevná miestnosť alebo v areáli DSS (mimo izieb PSS) od 08. 06. 2020
– výnimkou sú PSS pripútaní na lôžko, u ktorých nie je možné zabezpečiť
presun do návštevnej miestnosti
– počas návštevy v DSS musia byť dodržané prísne hygienicko-epidemiologické
požiadavky – používanie OOP zo strany návštevníkov, PSS a zamestnancov
Návšteva je pri vstupe do DSS povinná:
– používať ochranné rúško alebo iné prekrytie nosa a úst,
– vykonať dezinfekciu rúk,
– podrobiť sa skríningu (meranie teploty zapísať do čestného vyhlásenia),
– vypísať a podpísať tlačivo Čestné vyhlásenie na zisťovanie karantény,
cestovateľskej anamnézy a zdravotného stavu,
– návšteva sa môže uskutočniť v čase od 13,00 do 15,00, odporúča sa vopred
telefonicky nahlásiť
(k zmene času návštevných hodín môže DSS pristúpiť na základe individuálnych
potrieb PSS a rodinného príslušníka)
– návšteva sa zapíše do knihy návštev
– v návštevnej miestnosti môžu byť s PSS dve navštevujúce osoby
– môžu sa prevziať len balené potraviny v originálnych obaloch, neodporúča sa nosiť
PSS doma pripravené jedlá (koláče, mäsové jedlá a pod.),
– do DSS, pobočiek a ZPB vrátane areálu nemajú prístup deti do 15 rokov.

Mgr. Janka Lilková
Poverená výkonom funkcie riaditeľky

V Pohorelskej Maši, dňa 04. 06. 2020