Obchodná verejná súťaž

         

 

           Domov sociálnych služieb  Pohorelská Maša 57, 976 69  Pohorelá      

             ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja

                vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

      podľa § 281 a násl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom VI. Čl. 11

                         Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 

 

Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:

 

Predaj osobného motorového vozidla SEAT CORDOBA  rok výroby 1998

 

Uvedené osobné motorové vozidlo je nepojazdné, dočasne odhlásené z ŠPZ, pokročilá korózia blatníkov a podbehov, svetlá sú matné, brzdy nevyhovujúce – opotrebované, ložiská kolies hlučné a opotrebované, poškodená prevodovka, motor vybehaný, servoriadenie nefunkčné, bez STK

 

Všeobecná hodnota majetku:  300.- € /primeraná cena je hodnota stanovená komisiou menovanou štatutárom v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK/

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž sa začína dňa 15.11.2019 zverejnením na úradnej tabuli DSS Pohorelská Maša, na internetovej stránke DSS Pohorelská Maša, v regionálnej tlači a na internetovej stránke BBSK.
 2. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu účastníka a označenie :

      „ Obchodná verejná súťaž – predaj  SEAT CORDOBA  NEOTVÁRAŤ“

V obálke účastník predloží:

a/ fyzická osoba predloží podpísaný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu : meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefonický kontakt, emailová adresa

právnická osoba uvedie obchodné meno a sídlo spoločnosti

b/ návrh kúpnej ceny + názov majetku

c/ súhlas s podmienkami súťaže

 1. Úspešný uchádzač obchodnej verejnej súťaže uhradí kúpnu cenu hnuteľného majetku do 3 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy  na príjmový účet DSS Pohorelská Maša prípadne v hotovosti do pokladne.
 2. Obálka musí byť doručená do podateľne DSS Pohorelská Maša do 17.12.2019 do 10.00 hod.  Rozhodujúci je dátum doručenia nie dátum poštovej pečiatky.
 3. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto OVS.
 4. Návrh doručený po stanovenom termíne , resp. v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených  podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční  dňa 17.12.2019 o 13.00 hod. v kancelárii riaditeľky DSS P. Maša bez prítomnosti účastníkov OVS.
 5. Oznámenie o výsledku OVS bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže.
 6. Kúpna zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po udelení písomného súhlasu  Predsedu BBSK a príslušného odvetvového odboru Úradu BBSK v zmysle  Zásad hospodárenia s majetkom BBSK.
 7. Vyhlasovateľ  si vyhradzuje:
 • právo uverejnené podmienky meniť, alebo súťaž zrušiť
 • právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže

Účastníci súťaže môžu dodatočne dopĺňať, alebo meniť návrh a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.

 1. Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, ktorý splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Obhliadku predmetu kúpy je možné dohodnúť s Ing. Danou Vaslík Kálovcovou na tel: 048/6196126, 6196915, 6196145.

Znenie ochodnej verejnej súťaže – pdf

OVS vyhlásenie SEAT Cordoba – pdf

V Pohorelskej Maši 13.11.2019