Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
     DSS Pohorelská Maša - pobočka  Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie  Pohorelá

                                          Súčasnosť domova

                                                                 

                    Priority Domova sociálnych služieb v Pohorelskej Maši

 

1)      Rešpektovanie práv klientov vychádzajúc zo Všeobecnej deklarácie o ľudských právach a právach dieťaťa,  Deklarácie OSN  o právach mentálne postihnutých ľudí a Európskeho dohovoru  na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania

 

2)      Celá pracovno-rehabilitačná a  výchovno-vzdelávacia činnosť  kladie dôraz na demokraciu a humanizáciu,  ktorou sa zabezpečuje osobnostný rozvoj občanov s postihnutím ( duševný, emocionálny, intelektový a tvorivý) , s prihliadnutím  na individuálne možnosti a schopnosti, ktoré sú  dané druhom a stupňom postihnutia

 

3)      U detí do 18 rokov ( pobočka Červená Skala ) zabezpečiť povinnú školskú dochádzku v spolupráci so Špeciálnou základnou školu v Polomke

 

4)      Kvalita sociálnych služieb je založená na úcte, akceptácii, subsistencii a osamostatňovaní sa občanov s postihnutím, pričom miera ich samostatnosti je určovaná samotným občanom

 

5)      Rešpektovanie potrieb,  požiadaviek a záujmov klientov

      

6)      Personalizácia a sebarealizácia občana s postihnutím: rešpektujeme  klientove špecifické zvláštnosti, posilňujeme jedinečnosť jeho sebarealizácie, snažíme sa objavovať schopnosti, ktoré klienti majú ( aj klienti v ťažkom a strednom stupni postihnutia), dávame im príležitosť, aby ich mohli rozvíjať, vyhľadávame situácie, kde by mohli byť úspešní čím posilňujeme u nich zdravé sebavedomie

 

7)      Pracovná terapia v dielňach : tkáčskej, tvorivej, keramickej, arteteraeutickej, fotografickej a pestovateľskej  na základe voľného prístupu, dobrovoľnosti a záujmu so strany klientov

 

8)      Individuálny prístup ku klientom na základe vypracovania Individuálneho plánu  rozvoja osobnosti

 

9)      Participácia klientov na kvalite sociálnych služieb ( zariaďovanie izieb podľa vlastného vkusu,  individuálne  nákupy osobných vecí , príprava jedálneho lístka, aktivity a práce podľa záujmu a potreby)

 

10)  Príprava klientov k samostatnosti, zodpovednosti, spolupatričnosti, sociálnej interakcii k samostatnému spôsobu bývania

 

11)   Vytváranie pracovných príležitostí pre klientov mimo zariadenia DSS, práca v chránených dielňach okolitých obcí

 

      11) Zmysluplné využívanie voľného času (účasť na kultúrnych programoch, vystúpeniach

             hudobných skupín, spoločných aktivitách podľa záujmu klientov)

 

                                     Prelomovým rokom

 

- v oblasti sociálnych služieb bol rok 2006 kedy sa  zariadenie Domova sociálnych služieb zapojilo do transformačného projektu zariadení sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ľudí s postihnutím, ktorej hlavným cieľom je zmena kvality poskytovaných služieb. Presvedčilo nás o tom mnoho dôkazov, že klienti majú často odlišný pohľad na kvalitu poskytovanej služby z pohľadu ich potrieb a očakávaní v porovnaní s  reálne poskytovanou službou. Preto sme zapojili klientov  do prípravy a realizácie zásadných zmien v systéme a obsahu poskytovaných služieb.

 

                                   Táto zmena priniesla

 

- skvalitnenie sociálnych služieb, zmenu kvality života, v ktorej  je stredobodom pozornosti  samotný človek s postihnutím   jeho potreby, požiadavky , záujmy a  plány do budúcnosti,  od ktorých sa odráža samotná pracovná činnosť zamestnancov nášho  zariadenia

- preškolenie všetkých zamestnancov zamerané na rozvoj komunitných sociálnych služieb, zmena ideológie myslenia, sociálne služby založené na úcte, akceptácii, subsistencii a osamostatňovaní ,  pričom miera jeho samostatnosti  je určovaná  samotným klientom a kvalitou sociálneho  prostredia

- participáciu klientov na kvalite sociálnych služieb

- zmenu plošného princípu vzdelávania  na adresný , konkrétne zameraný na klienta

- siedmim ľudom s postihnutím vytvorenie podporovaného bývania rodinného typu v neďalekej obci Pohorelá

-   pracovnú integráciu pre 10 klientok  v chránenej dielni súkromnej podnikateľky  pri výrobe obalového materiálu na cestoviny

- nezávislý život – normalizáciu : čo pre ľudí s postihnutím znamená, spôsob života čo najviac podobný spôsobu života bežného človeka