Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša
     DSS Pohorelská Maša - pobočka  Pohorelská Maša    DSS Pohorelská Maša -podporované bývanie  Pohorelá

   ........  čo  o  nás  neviete .......

 

Kto sme :  Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša

Kde sídlime:  Pohorelská Maša č. 57 , 976 69  Pohorelá

Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

Právna forma  zariadenia : rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou

Kapacita zariadenia: 120 klientov  - rozmiestnených v troch pobočkách

                     pobočka Červená Skala : 14 klientov

                     pobočka Pohorelská Maša:  tkz. tréningový dom : 15 klientov

                     podporované bývanie Nádej v Pohorelej :  7 klientok

                     hlavná budova DSS : 84 klientov na 4 oddeleniach

Predmet činnosti: poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti    deťom a dospelým občanom so zdravotným, mentálnym a kombinovaným postihnutím, so špecifickými poruchami správania  vo veku od 6 do 45 rokov , ktorí sú odkázaní na pomoci inej fyzickej osoby

Forma poskytovania činnosti:

- celoročná

- ambulantná

 

A. Poskytujeme  činnosti:

     Odborné činnosti:

1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na  pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálnu rehabilitáciu zameranú  na podporu samostatnosti a sebestačnosti

3. sociálne poradenstvo

4. pracovnú terapiu v dielňach: tkáčskej, keramickej, fotografickej, pestovateľskej a arte dielni,

zameranú na formovanie, prehlbovanie a osvojovanie praktických návykov a zručností

5. ošetrovateľskú starostlivosť

     Obslužné činnosti: ubytovanie

                                     stravovanie

                                     upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

 

B. Zabezpečuje  ďalšie činnosti:

1. ambulantnú formu pobytu

2. arteterapiau

3. individuálne plány rozvoja osobnosti

4. muzikoterapiu

5. bazálnu stimuláciu a polohovanie

6. proces sebaobslužných činností: príprava studenej kuchyne, varenie, pečenie

7. pohybové aktivity vo   fitnes centre

8. záujmovú a kultúrno-spoločenskú činnosť

- prácu  na počítačoch

- kultúrne, spoločenské a športové podujatia podľa záujmu a výberu klientov

 

C. Utvárame podmienky na : 

-výchovu a vzdelávanie detí v pobočke Červená Skala

- úschovu cenných vecí

- spravovanie majetku

 

Ciele zariadenia

- naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb

- participácia klientov na kvalite sociálnych služieb

- vytvárať  možnosti na aktívnu činnosť klientov, sebarealizáciu a osobnostný rozvoj

- hľadať inovatívne prístupy v oblasti podporovaného zamestnávanie klientov zariadenia

- umožniť klientom zúčastňovať sa na vzdelávacích kurzoch v rámci ich schopnosti

- vyhľadávať pracovné príležitosti pre klientky mimo zriadenia DSS –  chránené

   dielne :  pracovne a sociálne ich integrovať do komunity  obce

- pomôcť prinavrátiť klientom  spôsobilosť na právne úkony

 

 

Vízia zariadenia

- pretransformovať súčasné zariadenie na zariadenie s nižším počtom klientom

- vytvorenie ďalších podporovaných  bývaní v okolitých obciach a v meste

- vytvárať podmienky pre úplné osamostatnenie a integráciu klientok do spoločnosti